Algemene Voorwaarden (laatst gewijzigd: 6 juli 2018)

Belangrijke punten met betrekking tot uw bestelling:
• Betaling dient bij het plaatsen van uw bestelling te geschieden middels automatische incasso van bankrekening, overboeking of PayPal.
• Verwerken van eenmalige machtiging duurt gemiddeld 2 tot 3 dagen.
• Als het product niet aan uw verwachtingen voldoet heeft u het recht om het product binnen 7 werkdagen retour te zenden mits in ongeopende verpakking.
De kosten van het retour zenden komen voor de rekening van de koper.
• Op alle leveringen van bestellingen, gedaan via de internetsite van Labelworld zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Definities
• In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
• Verkoper: LabelWorld.nl onderdeel van P&R Consultancy BV ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 09121336
• Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Verkoper opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.
• Producten: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

Artikel 2. Algemeen
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Verkoper gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
• Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en de koper zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
• Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
• Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
• Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
• Alle offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
• Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing bevat. • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft.
• Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijs/Verzendkosten
• De prijzen van alle producten die via de internetsite kunnen worden besteld zijn exclusief omzetbelasting (BTW.)
• De prijzen van goederen zijn onder voorbehoud, om welke reden dan ook.

Artikel 5. Betaling
• Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na levering, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn is de koper van rechtswege jegens Verkoper in gebreke.
• Verkoper heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand.
• Indien Verkoper, na het verstrijken van de betalingstermijn, tengevolge van het storneren van de incasso, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van maximaal € 20,- aan administratiekosten verschuldigd.
• Indien Verkoper haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van Verkoper.
• Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.

Artikel 6. Levering
• De door Verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
• De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.
• Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch ten minste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt,
of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
• Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Verkoper moverende redenen te weigeren.
• Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 7. Herroeping
• De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst aan Verkoper te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product (in originele verpakking) onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de koper. De kosten van het retour zenden van geleverde artikelen, die vanwege de overschrijding van de levertijd van 30 dagen door de koper worden geweigerd, komen voor rekening van Verkoper.
• De koper verplicht zich aan de retourvoorwaarden te voldoen zoals deze door Verkoper wordt voorgeschreven. Wanneer er niet aan deze voorwaarden voldaan wordt blijft het product eigendom van de koper en wordt het aankoopbedrag niet aan de koper terugbetaald.
• Er kunnen administratieve kosten ingehouden worden op het terug te storten aankoopbedrag bij retourneren van goederen.
• Voor enige schade die bij terugzending aan de verpakking of aan het product zijn ontstaan is Verkoper nimmer aansprakelijk.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
• Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Verkoper is verschuldigd volledig heeft voldaan. Daaronder zijn mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen, en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
• De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
• Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Verkoper geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Verkoper garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven)
intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Communicatie
• Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Verkoper, dan wel tussen Verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Verkoper, is Verkoper niet aansprakelijk.

Artikel 11. Overmacht
• Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Verkoper ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen zonder dat Verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 12. Conformiteit
• De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Verkoper daarvan binnen twee (2) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
• Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Verkoper de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 13. Toepasselijk recht
• Op overeenkomsten gesloten tussen Verkoper en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

LabelWorld.nl
Postbus 49
7040AA s-Heerenberg
Nederland

© 2009 - 2024 Labelworld is onderdeel van P&R Consultancy BV